reels_regulasies_opskrif.png
kantlyn_grafika01.jpg
kantlyn_grafika02.jpg

Jaarlikse inskrywings

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio sal die ouers kontak 'n week voordat die skole open in Januarie. Die jaarrooster word dan gefinaliseer. Die klasse is 45 minute lank, eenmaal per week. Klasse begin gewoonlik 'n week nadat die skole geopen het.

Rooster

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio volg die Gauteng Onderwysdepartement se kwartaaldatums en vakansiedae. Daar is dus altyd kommunikasie- of dramaklasse tensy die studio die ouers per teksboodskap laat weet het dat 'n klas gekanselleer is. Dit gebeur egter selde of ooit.

Belangrike versoek

VEILIGHEID: Ouers en kinders word hiermee vriendelik dog ferm versoek om te verseker dat ALBEI hekke na die studio ten alle tye gesluit bly. Maak asseblief die hekke toe nadat u dit gebruik het. Dit is in belang van ALMAL se veiligheid.

Belangrike wenke

VOORBEREIDING: Ten einde die maksimum nut te put uit ons kursusse is dit in die student se belang dat hy of sy tuis hulle woorde leer en dit ken voordat hulle studio toe kom. Afrondingswerk kan dan vinniger gedoen word. Ons kan nie veel afrondingswerk gedoen kry as studente nie hulle woorde ken nie, en ander studente se tyd word ook gemors as elke een nie saamwerk nie.

TEKSTE: Dit is van kardinale belang dat studente hulle tekste elke keer saambring klas toe. Die Studio kan nie elke week vir 'n student van nuuts af sy of haar tekste uitdruk nie. Dit is 'n mors van tyd, papier en ink.

Kleredrag

Kom doen drama in gemaklike klere, met jou waterbottel en jou dramatekste. Kleredrag vir optrede by kunswedstryde en eksamens is altyd gemaklike swart klere, soos 'n swart sweetpakbroek en t-hemp of swart jean en t-hemp. Geen juwele mag gedra word tydens sulke optredes nie en hare moet vas wees. Ons verkies dat die kinders kaalvoet optree of met gemaklike swart, plat dansskoene.

Sluit aan!

Om aan te sluit by die Sweef-familie, vul gerus on aanlyn registrasievorm in.

dramakursus_opskrif.png
kantlyn_grafika03.jpg
kantlyn_grafika04.jpg
kantlyn_grafika05.jpg
kantlyn_grafika06.jpg

1. Drama aktiwiteite

In hierdie studio probeer ons 'n wye verskeidenheid van dramastudies doen. Die klasse is nooit groter as drie kinders nie, met die uitsondering van een of twee groepe wat vier kinders akkommodeer. Ons probeer om individuele werk met elke leerder te doen sodat ons regtig 'n impak op elke kind kan maak.

Die afrigting van kort uittreksels uit dramas in die vorm van samesprake en monoloë gee die deelnemer 'n geleentheid om hom- of haarself in iemand anders se skoene te plaas, en 'n stuk uit iemand anders se lewe te belewe.

Ons laat kinders deelneem aan groep- of enkelprogramme wat 'n tema ondersoek. Sulke programme word saamgestel uit verskillende genres: Poësie ('n gedig), Prosa ('n verhaal), Monoloog (die uitbeelding van 'n enkel karakter), 'n Toneeltjie (die uitbeelding van 'n gebeurtenis as 'n groep karakters), Gedramatiseerde prosa (die uitbeelding van 'n verhaal d.m.v beweging – met 'n verteller) en Gedramatiseerde poësie (die uitbeelding van 'n gedig d.m.v bewegings) of Karakteruitbeeldings (een speler doen 'n groep karakters sonder dat daar 'n verteller teenwoordig is).

Verder rig ons ook ons deelnemers af vir die Pierneefteater Kunstefees wat in April en Mei plaasvind. Dis 'n unieke fees omdat ons dit so ouer-en-kind vriendelik as moontlik aanbied. Professionele beoordelaars, gekeur deur die Raad van Beoordelaars, word aangestel. Die afdelings word in dele ingedeel sodat die ouers nie na 40 deelnemers op 'n slag hoef te kyk nie maar na slegs 15 tot 17 deelnemers op 'n slag. Die fees word net in die dag aangebied omdat ons nie ouers en kinders in die aand deur die stad wil laat ry nie. Die beoordeling is nie daarop uit om fout te vind met die werk nie maar eerder die deelnemers aan te moedig en vir hul wenke te gee om te verbeter. Die medaljes is handgemaak deur die kunstenaar Martini Coetzee.

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio bied ook mimiekafrigting aan as deel van drama. Hier wil ons die deelnemer blootstel aan non-verbale kommunikasie om hul kreatiewe talente te ontgin. In die laerskool neem hul deel aan 'n Mimiekdag wat in die Pierneefteater gehou word. Hulle kry na hulle optrede ook kans om aan 'n werkswinkel deel te neem wat aangebied word deur die beste bewegingskundige in Suid-Afrika, Prof. Marth Munro, hoof van die Lessac Vereniging in New York.

Ons stel ook die deelnemers bloot aan onvoorbereide items soos improvisasie, verhaalkuns en kreatiewe skryfwerk.

Alle deelnemers wat drama doen neem ook aan die Kommunikasie Afdeling van ons kursus deel in die vorm van Kommunikasie eksamens waar hul leer om voorbereide en onvoorbereide praatjies te skryf en te lewer. Klik hier as u meer wil weet van die kommunikasie afdeling.

2. Die verykkende impak van Sweef Kommunikasie- en Dramastudio se Dramakursus

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio volg die Gauteng Onderwysdepartement se kwartaaldatums en vakansiedae. Daar is dus altyd kommunikasie- of dramaklasse tensy die studio die ouers per teksboodskap laat weet het dat 'n klas gekanselleer is. Dit gebeur egter selde of ooit.

Ons kursus is gebasseer op neuro-opvoedkundige beginsels soos saamgevat deur Caine, Caine, McClintic en Klimek in 2005. Die volgende aspekte word bevorder deur deelname aan ons dramakurus:

 1. Emosionele Intelligensie: Deur die deelnemer bloot te stel aan die stories van mense se lewens of gedigte wat handel oor mense se innerlike ervarings verbreed dit die deelnemer se vaardigheid om emosies te identifiseer, uit te druk en te verstaan met betrekking tot hulle self en ook in ander. Drama as vak voldoen dus aan die vereistes om emosionele intelligensie te verhoog soos gedefineer deur Meyer en Salovay (1995).
 2. Konsentrasie en geheue: Die deelnemer wat 'n drama uittreksel aanbied moet konsentreer op die woorde, bewegings, ander spelers, emosies, spraak modulering, en die kommunikasie met die gehoor. Dit is dus 'n multi-modale aktiwiteit wat die geheue en die brein as geheel stimuleer.
 3. Taalvermoë: Deelnemers wat drama doen verbeter en vergroot hul woordeskat en omdat hulle gedeeltes van tekste uit hulle kop uit moet onthou bou hul taalstrukture in beide Afrikaans en Engels.
 4. Ruimtelike bewustheid: Wanneer 'n leerder 'n teks uitbeeld of 'n improvisasie skep moet hul met hul liggame soos beeldhouers in die ruimte werk sodat hulle betekenis uitbeeld. Hierdie aktiwiteit bevorder dus hul ruimtelike bewustheid.
 5. Spanwerk: Om in 'n groep te werk is altyd 'n uitdaging. Dit leer jou om ander te aanvaar, om te besef dat daar ook ander opinies oor dinge is buiten jou eie en hoe om saam kreatief en emosioneel oop te wees.
 6. Kreatiewe denke: Geen dramastuk het voorgeskrewe reëls van hoe dit aangebied moet word nie. Die deelnemers moet dus kreatief wees as hulle die werk uitbeeld – wat stem, bewegings en emosies aan betref.
 7. Kommunikasie vaardighede: Dis interessant om te weet dat seuns en meisies wat van kleins af drama doen baie meer spontaan kommunikeer met 'n gehoor as andersins. Hulle raak gemaklik voor 'n gehoor omdat hulle geleer het om betekenis duidelik en kreatief oor te dra.
 8. Ontspanning, postuur en asemhaling: Dit is belangrik om 'n neutrale postuur te kan handhaaf om 'n platvorm te hê wat kan dien as basis vir die skep van verskillende karakters. Die deelnemers leer om te ontspan deur middel van Chladek se ontspannings toets en ook om diep en korrek asem te haal. Hierdie aspekte is lewensvaardighede wat hul altyd goed te pas sal kom.
 9. Toneeltegniek: Deelnemers wat drama op hoërskool as vak neem baat baie by die klasse omdat ons die tyd en vaardighede besit om elkeen persoonlik te onderrig in toneeltegniek.

Al bogenoemde vaardighede is daarop gerig om die leerder as mens te ontwikkel en skep dus geleenthede om hom of haarself as bekwaam te ervaar met die suksesvolle aanbiedings van dramatiese vertolkings en praatjies. Hulle leer dus om hul spanning te beheer en te kanaliseer in positiewe energie voor 'n gehoor.

kommunikasiekursus_opskrif.png
kantlyn_grafika07.jpg
kantlyn_grafika08.jpg
kantlyn_grafika09.jpg
kantlyn_grafika10.jpg
kantlyn_grafika11.jpg
kantlyn_grafika12.jpg

Kinders wat tans drama doen by Sweef Kommunikasie- en Dramastudio

Alle kinders wat drama doen sal, terwyl hulle besig is met die dramakursus, ook kommunikasiekursusse doen. Hulle sal dus al 10 kursusse se inligting ontvang, leer en 'n kort vraestel skryf oor elk. Junior leerders se kommunikasiekursus word aangepas om op hulle ontwikkellingsvlak te wees.

Ons integreer die dramakursus met die kommunikasiekursus. Byvoorbeeld, wanneer ons mimiek doen, doen ons die kommunikasiekursus oor lyftaal, vertolkingswerk en integreer ons dit met die kursus oor emosies, kreatiewe denke, en integreer dit ook met kommunikasiewerk oor verhaalkuns. Ons doelwit is om waarde toe te voeg tot die dramakursus sodat ons kinders soveel moontlik oor die wêreld van kommunikasie weet. Drama help baie om spontane kommunikasie te bevorder omdat dit soveel inligting oor emosies en emosionele uitdrukking ontgin.

Kinders wat net kommunikasievaardighede wil aanleer

Kinders wat net kommunikasie wil doen kan inskryf en die kursus binne twee kwartale voltooi. Hulle mag ook inskryf vir drama items indien hulle so 'n behoefte ontwikkel. Ons kwartaalfooi bly dieselfde ongeag die tipe aard van die kursus. Ons dink hier byvoorbeeld aan hoërskoolstudente wat so min tyd het maar tog ook 'n behoefte het om te leer hoe om 'n toespraak aan te pak en te lewer. Die kursus behandel ook interpersoonlike kommunikasie omdat ons glo dat dit enige persoon se lewe kan verryk. Die kursus word interaktief aangebied deur gebruik te maak van rolspel en ander werkswinkel strategieë.

Hierdie metode is op die beginsels van neuro-opvoedkunde gebasseer. Die kommunikasie kursus behels uiteraard ook 'n mondelinge eksamen wat baie informeel is en gerig is daarop om die kind aan te moedig om sy of haar vaardighede te ontwikkel.

Die tien afdelings van die kommunikasiekursus en wat elke afdeling behandel:

1. Emosies en konflikhantering

 • Die kleurwiel van verskillende emosies.
 • Hoe ons emosies uitdruk?
 • Empatie: emosies vir ander.
 • Hoe word emosies verbaal gekommunikeer?
 • Hoe gee 'n mens die “ek-boodskap”?
 • Wat gebeur in jou brein as jy kwaad is?
 • Wat is negatiewe denkpatrone?
 • Hoe werk die ABC Denkplan?
 • Hoe om totaal te ontspan en van negatiewe emosies te herstel?

2. Kreatiewe denke

 • Enige idee is 'n goeie idee!
 • Kreatiewe denktegnieke.
 • Watter negatiewe idees moet 'n mens vermy?
 • Osborne se kreatiewe denkmetode.
 • Hoe leef mens kreatief?
 • Hoe dink mens kreatief? Skryf 'n storie met net ses woorde.
 • Guilford se metode van kreatiewe denke.
 • Torrence se toets vir kreatiwiteit.
 • De Bono se ses hoede – analitiese en kreatiewe metode wat dus toets of jou idees kan werk.

3. Luister

 • Die verskil tussen luister en hoor.
 • Die model vir luister.
 • Lyftaal van luister.
 • Luister oefeninge.

4. Lyftaal

 • Hoeveel inligting word verbaal ingeneem en hoeveel visueel?
 • Hoe lees ons lyftaal?
 • Wat gebeur as woorde en lyftaal verskil?
 • Hoe kommunikeer 'n mens met jou hande, gesig, arms, aanraking, oë, afstand en gebare?

5. Hoe moet 'n goeie PowerPoint aanbieding lyk?

 • In hierdie kursus behandel ons 'n hele reeks belangrike aspekte van 'n goeie PowerPoint aanbieding.

6. Die Onvoorbereide oorredingstoespraak

 • Die doel van jou toespraak.
 • Waar begin 'n mens?
 • Raamwerk van 'n goeie oorredingstoespraak.
 • Hoe doen 'n mens bronverwysings?
 • Hoe om 'n breinkaart te maak?
 • Hoe om verhoogvrees te oorkom?

7. Toesprake vir Juniors

 • Almal kan leer om voor mense te praat.
 • Die tienvinger-metode.
 • Hoe begin en eindig ek?
 • Wat doen 'n mens as jy skaam of bang is?
 • Hoe staan 'n mens as jy 'n toespraak doen?
 • Watter gebare mag jy gebruik as jy 'n toespraak doen?

8. Vriendskapskommunikasie

 • Die unieke jy.
 • Wat op die aarde beteken dit om “waardes” te hê?
 • Hoe hanteer 'n mens 'n boelie?
 • 'n Sosiale-media prekie.
 • Hoe maak mens vriende?
 • Hoe om in 'n groep te werk?
 • Wat is 'n kliek en hoe werk groepsdruk?

9. Hoe om inligting oor te dra

 • Hoe onthou mense wat jy hulle vertel die beste?
 • Hoe gebruik jy lyftaal as jy 'n voorlegging aanbied?
 • Hoe werk vrees?
 • Hoe begin en eindig ek 'n inligtingstoespraak?
 • Gee aandag aan jou visuele hulpmiddels.
 • Hoe bied jy jou praatjie aan?

10. Die belangrikheid van humor in kommunikasie

 • Humor breek grense af
 • Humor word onder pret se dekmantel verdoesel, en so kan jy jou nuwe idees aan jou gehoor oordra
 • Humor behou aandag
 • Humor maak moeilike onderwerpe se skerp hoeke stomp
 • Humor is die taal wat almal kan verstaan
 • 'n Prentjie is 'n duisend woorde werd, maar humor is 'n duisend dollar werd!

Net 'n praktiese reëling...

Die Kommunikasiestudente moet asseblief hulle vraestelle na elke kursus invul en per epos instuur, sodat die werk weer herhaal kan word, en hulle dit hulle eie kan maak.

2017-fooie_opskrif.png
kantlyn_grafika13.jpg
kantlyn_grafika14.jpg
kantlyn_grafika15.jpg

Die kostestruktuur lyk as volg:

Kwartaalikse kostes

R1000 per kind per kwartaal. Let wel: Ons hef die volle fooi vir kwartaal 4, al is dit 'n kort kwartaal. Ons vra die volle fooi aangesien ons altyd gratis klasse gee in die April en Oktobervakansies, asook op Saterdae en Sondae vanaf 16:00 tot 18:00 vir kinders wat dit benodig.

R1800 vir twee kinders per kwartaal (R1000 x 2) - 10%. 'n 10% afslag is dus reeds in die bedrag ingesluit.

R2700 vir drie kinders per kwartaal (R1000 x 3) - 10%. 'n 10% afslag is dus reeds in die bedrag ingesluit.

Fooie is betaalbaar voor elke kwartaal se einde.

U sal slegs aan die einde van die kwartaal 'n teksboodskap en 'n rekeningstaat ontvang indien u fooie nog uitstaande is. Indien u kind ophou in die middel van 'n kwartaal is u nog steeds aanspreeklik vir die volle kwartaal se fooi.

Sou u wil kan u die betalings in paaiemente oor 12 maande versprei.

Skyneksamens

Skyneksamens kos R100 per kind vir al die items - dus nie per item nie.

Pierneefteater Kunstefees

Die Pierneefteater Kunstefees kos R90/item.

Pretoria Eistedfod, Artistikulta en Centurion Kuntefees

Leerders word vir hierdie feeste op aanvraag ingeskryf, en die kostes sal dus op aanvraag gekommunikeer word.

Kindervideo programme

Die videoprogramme kos R300 per kind per inskrywing. Dit moet voor 30 Junie 2017 betaal wees om die kostes soos die huur van die kamera-, klank- en beligtingtoerusting te dek. Ook dek dit die bou van dekor en die redigering van die video wat dan op 'n geheuestokkie moet kom.

Kommunikasie Eksamen

Vir laerskoolleerders kos die kommunikasieeksamen R100 per kind. Plaas asseblief die korrekte bedrag in 'n koevert en handig dit by die studio in op die dag van die eksamen.

Vir hoërskoolleerders betaal elke graad 'n ander bedrag, betaalbaar al in Julie 2017. Die inligting sal per sms gekommunikeer word.

Seniorkonsertdag (Sondag 22 Oktober 2017)

Die koste is R80/volwassene en R40/kind, betaalbaar by die teater. Toegang is gratis vir die deelnemers. Plaas asseblief die korrekte bedrag in 'n koevert en handig dit in by die teaterdeur.

Eindjaar Mimiek Konsert (Saterdag 11 November 2017)

Die koste is R80/volwassene en R40/kind, betaalbaar by die teater. Toegang is gratis vir die deelnemers. Plaas asseblief die korrekte bedrag in 'n koevert en handig dit in by die teaterdeur.

Bankbesonderhede

Celia van den Berg | ABSA Spaarrekening | Takkode 632005 | Rekeningnommer 90-60-65-52-48

2017-jaarprogram_opskrif.png
kantlyn_grafika16.jpg

Hieronder volg die jaarprogramme vir onderskeidelik die Laerskool- en Hoërskoolleerders. Onderaan is kaarte na die verskeie venues wat ter sprake is. Ouers word versoek om hierdie programme uit te druk en byderhand te hou. Daar word selde indien ooit van die program afgewyk, maar indien ons aanpassings moet maak vir gebeure buite ons beheer sal ons u deeglik daarvan bewus maak. Neem asseblief kennis van al die gelde wat betaalbaar is. Ons versoek dat alle betalings betyds gemaak sal word.

Hierdie Jaarprogram, asook die vakansierooster, kan onderaan in PDF-formaat afgelaai word.

Laerskool Jaarprogram

Aktiwiteit Datum & Tyd Plek Kleredrag Inligting Koste
Inskrywings vir 2017 Ons kontak u vanaf 3 Januarie vir die rooster. Klasse begin Maandag 18 Januarie. Klasse word in 45min sessies aangebied. Ons volg die Gauteng Onderwysdepartement se kwartaaldatums. Behalwe die laaste kwartaal - ons sluit op Saterdag 11 November 2017. Sweef Kommunikasie- en Dramastudio

Gemaklik vir klas. Vir eksamens: swart dramadrag, hare vas, kaalvoet, geen juwele en geen horlosies

Betalings aan: Celia van den Berg, ABSA Spaarrekening, Takkode: 632005, Rekeningnommer: 9060655248
Gelde is betaalbaar voor kwartaaleinde. U kan dit ook oor 12 maande versprei. Geen state word gestuur nie. U sal per teksboodskap herrinner word indien u nie betyds betaal het nie.

Koste per kwartaal: R1000 per 1 kind, R1800 vir 2 kinders (10% afslag reeds ingesluit), R2700 vir 3 kinders (10% afslag reeds ingesluit)
Skyn-eksamen Woensdag 22 Maart tot Woensdag 29 Maart 2017 (klasrooster word naastenby gevolg) Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart dramadrag Vriendelike eksamen as voorbereiding vir die komende kunstefeeste. Opgeleide beoordeelaars. R100 per kind (alle items ingesluit, ons vra nie per item nie)
Gratis vakansieklasse 'n Blanko rooster is by die studio, asook onder aan hierdie bladsy. Kom vul asseblief u kind se tye op die rooster in. Vrydag 31 Maart tot Maandag 17 April 2017 Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Gewone klere Spesiale klasse vir afronding vir die komende kunstefees. KEN ASSEBLIEF DIE WOORDE! GRATIS!
Pierneefteater Kunstefees Saterdag 22 April, Maandag 24 April, Dinsdag 25 April, Woensdag 26 April. Dinsdag 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, Saterdag 6 Mei, Maandag 8 Mei, Dinsdag 9 Mei Monumentpark Wes NG-Kerk in Steenloperstraat, Monumentpark X2 Swart dramadrag, maar monoloë in kostuum Deelname aan Afrikaanse en Engelse items. Rekening sal items en fooie aandui. Ons behoort die Pierneeffeesprogram voor die April vakansie, met u kind se spesifieke tye, aan u te gee. R90 per item soos die rekening sal aandui.
Pretoria Eisteddfod Begin Mei tot einde Junie Verskeie venues soos deur die organiseerders gereël   Swart dramadrag, maar monoloë in kostuum   Gee asseblief reeds in Maart kennis indien u 'n student hiervoor wil inskryf. Studente word slegs op aanvraag ingeskryf vir hierdie feeste. Afrigting word eenmaal herhaal, maar ongelukkig kan in diepte afronding nie ook hiervoor aangebied word nie.
Kostes en betalings word bepaal deur die organiseerders  
Artisticulta Eerste week van Augustus
Centurion Kunstefees Hele Augustus
Kindervideo programme
Ons vra baie mooi dat u by die spesifieke rooster vir die opnames hou. Kinders MOET OPDAAG as ons die programme opneem anders laat hul hul groep in die steek
Kreatiewe skryfkuns en repetisie van programme word van 8 Mei tot 30 Junie tydens klastyd.
24 Julie tot 14 Augustus word alle werk met kinders gerepeteer.
14 Augustus tot Sondag 3 September word daar geskiet aan die programme. Daar word 2 ure aan elke groep se program geskiet van 14h tot 16h en van 16h tot 18h elke weeksdag vir twee weke om die 20 programme klaar te kry. Die kinders sal dus nie klas kry op hul gewone tye nie maar elke groep sal ‘n beurt kry vir die opname.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Daar sal kostuums gedra word vir elke programtema. Inligting sal later verskaf word. Die geleentheid leer kinders om digitale kreatiewe werk te skep deur visueel te dink, hoe om voor ‘n kamera op te tree en hoe om inligting oor te dra. Elke program bestaan uit ‘n storie wat die kinders self skep en ‘n inligtingstoespraak wat ons verskaf, asook uit danse, liedjies en versies. Elke kind werk in ‘n groep. Daar sal ‘n “geheue-stokkie” met almal se programme vir elke kind gegee word. R300 per kind per inskrywing moet voor 30 Junie betaal wees. Die inskrywingsgeld dek kostes soos die huur van kamera, klank- en beligtings-toerusting, bou van dekor, betaling vir redigering en “geheue-stokkie”.
Kommunikasie-eksamen 11 September, Maandag tot 15 September, Vrydag – SO NA AS MOONTLIK AAN KLASTYE. Rooster sal verskaf word. Professionele beoordelaars word gebruik om die eksamen te assesseer. Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart dramadrag Mondelinge kommunikasie en kreatiewe denke word as vaardighede ontwikkel.
Onvoorbereide toespraak en Konflikhantering-improvisasie word ge-eksamineer.
R100 per kind. Plaas asb korrekte bedrag in koevert en handig op dag van eksamen in by studio.
Eindjaar Mimiek Konsert: Saterdag 11 November 2017 Saterdagoggend 11 November: 6 kort sessies: 8h00, 9h15, 10h30, 11h45, 13h00, 14h15
*Programme word verskaf. *Plek: Musiekskuur by Barnyardteater,
Hoek van Garsfonteinweg en Netcare Straat in die Parkview-winkelsentrum. Tel: 012-368-1555.
Musiekskuur by Barnyardteater.
LET WEL: GEEN KOS BY VERTONINGS
Kostuums: eie kreatiewe idees Leerders bied eie items aan met kreatiewe ontwikkeling en lyftaal-ontwikkelling as emosionele intelligensie uitkoms. R80 per volwassene en R40 per kind, by teater betaalbaar. Deelnemers gratis.
Plaas asb korrekte bedrag in koevert en handig in by teaterdeur.

Hoërskool Jaarprogram

Aktiwiteit Datum & Tyd Plek Kleredrag Inligting Koste
Inskrywings vir 2017 Klasse begin Maandag 16 Jan. Die klasse word in klein groepe vir 45 min. aangebied.
Ons volg onderwysdepartement se kwartaaldatums. Behalwe die laaste kwartaal – ons sluit 11 November 2017
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio

Gemaklik vir klas. Vir eksamens: swart dramadrag, hare vas, kaalvoet, geen juwele en geen horlosies

Betalings aan: Celia van den Berg, ABSA Spaarrekening, Takkode: 632005, Rekeningnommer: 9060655248
Gelde is betaalbaar voor kwartaaleinde. U kan dit ook oor 12 maande versprei. Geen state word gestuur nie. U sal per teksboodskap herrinner word indien u nie betyds betaal het nie.

Koste per kwartaal: R1000 per 1 kind, R1800 vir 2 kinders (10% afslag reeds ingesluit), R2700 vir 3 kinders (10% afslag reeds ingesluit)
Skyn-eksamen Saterdag 25 Maart – Tydrooster sal verskaf word. Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart dramadrag Vriendelike eksamen as voorbereiding vir die komende kunstefeeste. Opgeleide beoordeelaars. R100 per kind (alle items ingesluit, ons vra nie hier per item nie)
Gratis vakansieklasse 'n Blanko rooster is by die studio. Kom vul asseblief u kind se tye op die rooster in. Vrydag 31 Maart tot Maandag 17 April 2017 Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Gewone klere Spesiale klasse vir afronding vir die komende kunstefees. KEN ASSEBLIEF DIE WOORDE! GRATIS!
Pierneefteater Kunstefees Saterdag 22 April. Maandag 24 April, Dinsdag 25 April, Woensdag 26 April. Dinsdag 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, Saterdag 6 Mei, Maandag 8 Mei, Dinsdag 9 Mei Monumentpark-wes NGKerk en vir hoërskool word Afrikaanse items by Pierneefteater en Engels by St Mary’s DSG aangebied Swart dramadrag, maar monoloë en samesprake in kostuum Afrikaanse en Engelse items R90 per item
Pretoria Eisteddfod Begin Mei tot einde Junie Verskeie venues soos deur die organiseerders gereël   Swart dramadrag, maar monoloë en samesprake in kostuum   Leerders se Pierneeffees items word ingeskryf op aanvraag vir hierdie feeste, maar gespesialiseerde afrigting KAN NIE ook hiervoor aangebied word nie. Afrigting word met plesier een maal herhaal. Kostes en betalings word bepaal deur die organiseerders  
Artistikulta Eerste week van Augustus
Centurion Kunstefees Hele Augustus
Seniorkonsertdag Sondagmiddag, 22 Oktober 2017 Pierneefteater Swart dramadrag asook kostuums waar nodig Leerders bied konsertprogramme eie geskepte en geskrewe werk aan vir ouers, familie en vriende. Leerders wat aan die kommunikasie eksamen deelneem is nie verplig om aan die konsert deel te neem nie. By teater betaalbaar. R80 per volwassene en R40 per kind. Deelnemers gratis.
Kommunikasie
Eksamen van Kollege vir Spraak en Drama (Suid Afrika)
 • Saterdag 28 Oktober 2017 Afrikaans 
 • Saterdag 4 November 2017 Engels
Uitslae is eers teen die einde van November 2016 beskikbaar, omdat dit gemodereer word.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart dramadrag Mondelinge kommunikasie-eksamen soos aangebied deur die SA Kollege vir Spraak en Drama. Elke graad betaal 'n ander bedrag wat reeds in Julie betaalbaar is. Inligting sal betyds voorsien word.

Kaart na Pierneefteater

kantlyn_grafika17.jpg

Kaart na Monumentpark NG-Kerk

kantlyn_grafika18.jpg

Kaart na Monumentpark-Wes NG-Kerk

kantlyn_grafika19.jpg

Laai die Jaarprogram en Vakansierooster hier af!