reels_regulasies_opskrif.png
kantlyn_grafika01.jpg
kantlyn_grafika02.jpg

Jaarlikse inskrywings

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio sal die ouers kontak 'n week voordat die skole open in Januarie. Die jaarrooster word dan gefinaliseer. Die klasse is 45 minute lank, eenmaal per week. Klasse begin gewoonlik 'n week nadat die skole geopen het.

Rooster

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio volg die Gauteng Onderwysdepartement se kwartaaldatums en vakansiedae. Daar is dus altyd kommunikasie- of dramaklasse tensy die studio die ouers per teksboodskap laat weet het dat 'n klas gekanselleer is. Dit gebeur egter selde of ooit.

Belangrike versoek

VEILIGHEID: Ouers en kinders word hiermee vriendelik dog ferm versoek om te verseker dat ALBEI hekke na die studio ten alle tye gesluit bly. Maak asseblief die hekke toe nadat u dit gebruik het. Dit is in belang van ALMAL se veiligheid.

Belangrike wenke

VOORBEREIDING: Ten einde die maksimum nut te put uit ons kursusse is dit in die student se belang dat hy of sy tuis hulle woorde leer en dit ken voordat hulle studio toe kom. Afrondingswerk kan dan vinniger gedoen word. Ons kan nie veel afrondingswerk gedoen kry as studente nie hulle woorde ken nie, en ander studente se tyd word ook gemors as elke een nie saamwerk nie.

TEKSTE: Dit is van kardinale belang dat studente hulle tekste elke keer saambring klas toe. Die Studio kan nie elke week vir 'n student van nuuts af sy of haar tekste uitdruk nie. Dit is 'n mors van tyd, papier en ink.

Kleredrag

Kom doen drama in gemaklike klere, met jou waterbottel en jou dramatekste. Kleredrag vir optrede by kunswedstryde en eksamens is altyd gemaklike swart klere, soos 'n swart sweetpakbroek en t-hemp of swart jean en t-hemp. Geen juwele mag gedra word tydens sulke optredes nie en hare moet vas wees. Ons verkies dat die kinders kaalvoet optree of met gemaklike swart, plat dansskoene.

Sluit aan!

Om aan te sluit by die Sweef-familie, vul gerus ons aanlynregistrasievorm in.

dramakursus_opskrif.png
kantlyn_grafika03.jpg
kantlyn_grafika04.jpg
kantlyn_grafika05.jpg
kantlyn_grafika06.jpg

1. Drama aktiwiteite

In hierdie studio probeer ons 'n wye verskeidenheid van dramastudies doen. Die klasse is nooit groter as drie kinders nie, met die uitsondering van een of twee groepe wat vier kinders akkommodeer. Ons probeer om individuele werk met elke leerder te doen sodat ons regtig 'n impak op elke kind kan maak.

Die afrigting van kort uittreksels uit dramas in die vorm van samesprake en monoloë gee die deelnemer 'n geleentheid om hom- of haarself in iemand anders se skoene te plaas, en 'n stuk uit iemand anders se lewe te belewe.

Ons laat kinders deelneem aan groep- of enkelprogramme wat 'n tema ondersoek. Sulke programme word saamgestel uit verskillende genres: Poësie ('n gedig), Prosa ('n verhaal), Monoloog (die uitbeelding van 'n enkel karakter), 'n Toneeltjie (die uitbeelding van 'n gebeurtenis as 'n groep karakters), Gedramatiseerde prosa (die uitbeelding van 'n verhaal d.m.v beweging – met 'n verteller) en Gedramatiseerde poësie (die uitbeelding van 'n gedig d.m.v bewegings) of Karakteruitbeeldings (een speler doen 'n groep karakters sonder dat daar 'n verteller teenwoordig is).

Verder rig ons ook ons deelnemers af vir die Pierneefteater Kunstefees wat in April en Mei plaasvind. Dis 'n unieke fees omdat ons dit so ouer-en-kind vriendelik as moontlik aanbied. Professionele beoordelaars, gekeur deur die Raad van Beoordelaars, word aangestel. Die afdelings word in dele ingedeel sodat die ouers nie na 40 deelnemers op 'n slag hoef te kyk nie maar na slegs 15 tot 17 deelnemers op 'n slag. Die fees word net in die dag aangebied omdat ons nie ouers en kinders in die aand deur die stad wil laat ry nie. Die beoordeling is nie daarop uit om fout te vind met die werk nie maar eerder die deelnemers aan te moedig en vir hul wenke te gee om te verbeter.

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio bied ook mimiekafrigting aan as deel van drama. Hier wil ons die deelnemer blootstel aan non-verbale kommunikasie om hul kreatiewe talente te ontgin. In die laerskool neem hul deel aan 'n Mimiekdag.

Ons stel ook die deelnemers bloot aan onvoorbereide items soos improvisasie, verhaalkuns en kreatiewe skryfwerk.

Alle deelnemers wat drama doen neem ook aan die Kommunikasie Afdeling van ons kursus deel in die vorm van Kommunikasie eksamens waar hul leer om voorbereide en onvoorbereide praatjies te skryf en te lewer.

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio bied vanaf 2017 ook die geleentheid aan kinders om hul eie videoprogramme te skep en daarin te speel. Hulle leer dus hoe om ook toneel te speel voor 'n kamera.

Ons het ook in 2017 'n filmkursus aangebied vir almal van graad 7 tot 12. Lelia Etsebeth het die kursus kom aanbied omdat sy in die filmbedryf werksaam is. Sy leer ook die kinders hoe om oudisies te doen en verskaf 'n lys van agente se name aan die wat belangstel.

2. Die verykkende impak van Sweef Kommunikasie- en Dramastudio se Dramakursus

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio volg die Gauteng Onderwysdepartement se kwartaaldatums en vakansiedae. Daar is dus altyd kommunikasie- of dramaklasse tensy die studio die ouers per teksboodskap laat weet het dat 'n klas gekanselleer is. Dit gebeur egter selde of ooit.

Ons kursus is gebasseer op neuro-opvoedkundige beginsels soos saamgevat deur Caine, Caine, McClintic en Klimek in 2005. Die volgende aspekte word bevorder deur deelname aan ons dramakurus:

 1. Emosionele Intelligensie: Deur die deelnemer bloot te stel aan die stories van mense se lewens of gedigte wat handel oor mense se innerlike ervarings verbreed dit die deelnemer se vaardigheid om emosies te identifiseer, uit te druk en te verstaan met betrekking tot hulle self en ook in ander. Drama as vak voldoen dus aan die vereistes om emosionele intelligensie te verhoog soos gedefineer deur Meyer en Salovay (1995).
 2. Konsentrasie en geheue: Die deelnemer wat 'n drama uittreksel aanbied moet konsentreer op die woorde, bewegings, ander spelers, emosies, spraak modulering, en die kommunikasie met die gehoor. Dit is dus 'n multi-modale aktiwiteit wat die geheue en die brein as geheel stimuleer.
 3. Taalvermoë: Deelnemers wat drama doen verbeter en vergroot hul woordeskat en omdat hulle gedeeltes van tekste uit hulle kop uit moet onthou bou hul taalstrukture in beide Afrikaans en Engels.
 4. Ruimtelike bewustheid: Wanneer 'n leerder 'n teks uitbeeld of 'n improvisasie skep moet hul met hul liggame soos beeldhouers in die ruimte werk sodat hulle betekenis uitbeeld. Hierdie aktiwiteit bevorder dus hul ruimtelike bewustheid.
 5. Spanwerk: Om in 'n groep te werk is altyd 'n uitdaging. Dit leer jou om ander te aanvaar, om te besef dat daar ook ander opinies oor dinge is buiten jou eie en hoe om saam kreatief en emosioneel oop te wees.
 6. Kreatiewe denke: Geen dramastuk het voorgeskrewe reëls van hoe dit aangebied moet word nie. Die deelnemers moet dus kreatief wees as hulle die werk uitbeeld – wat stem, bewegings en emosies aan betref.
 7. Kommunikasie vaardighede: Dis interessant om te weet dat seuns en meisies wat van kleins af drama doen baie meer spontaan kommunikeer met 'n gehoor as andersins. Hulle raak gemaklik voor 'n gehoor omdat hulle geleer het om betekenis duidelik en kreatief oor te dra.
 8. Ontspanning, postuur en asemhaling: Dit is belangrik om 'n neutrale postuur te kan handhaaf om 'n platvorm te hê wat kan dien as basis vir die skep van verskillende karakters. Die deelnemers leer om te ontspan deur middel van Chladek se ontspannings toets en ook om diep en korrek asem te haal. Hierdie aspekte is lewensvaardighede wat hul altyd goed te pas sal kom.
 9. Toneeltegniek: Deelnemers wat drama op hoërskool as vak neem baat baie by die klasse omdat ons die tyd en vaardighede besit om elkeen persoonlik te onderrig in toneeltegniek.

Al bogenoemde vaardighede is daarop gerig om die leerder as mens te ontwikkel en skep dus geleenthede om hom of haarself as bekwaam te ervaar met die suksesvolle aanbiedings van dramatiese vertolkings en praatjies. Hulle leer dus om hul spanning te beheer en te kanaliseer in positiewe energie voor 'n gehoor.

kommunikasiekursus_opskrif.png
kantlyn_grafika07.jpg
kantlyn_grafika08.jpg
kantlyn_grafika09.jpg
kantlyn_grafika10.jpg
kantlyn_grafika11.jpg
kantlyn_grafika12.jpg

Kinders wat tans drama doen by Sweef Kommunikasie- en Dramastudio

Ons integreer die dramakursus met die kommunikasiekursus. Byvoorbeeld, wanneer ons mimiek doen, doen ons die kommunikasiekursus oor lyftaal, vertolkingswerk en integreer ons dit met die kursus oor emosies, kreatiewe denke, en integreer dit ook met kommunikasiewerk oor verhaalkuns. Ons doelwit is om waarde toe te voeg tot die dramakursus sodat ons kinders soveel moontlik oor die wêreld van kommunikasie weet. Drama help baie om spontane kommunikasie te bevorder omdat dit soveel inligting oor emosies en emosionele uitdrukking ontgin.

Kinders wat net kommunikasievaardighede wil aanleer

Kinders wat net kommunikasie wil doen kan inskryf en die kursus binne twee kwartale voltooi. Hulle mag ook inskryf vir drama items indien hulle so 'n behoefte ontwikkel. Ons kwartaalfooi bly dieselfde ongeag die tipe aard van die kursus. Ons dink hier byvoorbeeld aan hoërskoolstudente wat so min tyd het maar tog ook 'n behoefte het om te leer hoe om 'n toespraak aan te pak en te lewer. Die kursus behandel ook interpersoonlike kommunikasie omdat ons glo dat dit enige persoon se lewe kan verryk. Die kursus word interaktief aangebied deur gebruik te maak van rolspel en ander werkswinkel strategieë.

Hierdie metode is op die beginsels van neuro-opvoedkunde gebasseer.

Ons skryf graag ouer leerders in vir die SA Kollege se kommunikasie eksamen.

Hierdie eksamen behels die volgende: 'n Mondelingse eksamen oor die kennis van 'n goeie boek, voorlesing uit die boek, 'n PowerPoint toespraak, 'n onvoorbereide toespraak en 'n dramaprogram rondom 'n tema. Die eksamen is uiters gesog en dien as die perfekte afronding om leerders te bemagtig in kommunikasievaardighede vir die werksplek.

Die tien afdelings van die kommunikasiekursus en wat elke afdeling behandel:

1. Emosies en konflikhantering

 • Die kleurwiel van verskillende emosies.
 • Hoe ons emosies uitdruk?
 • Empatie: emosies vir ander.
 • Hoe word emosies verbaal gekommunikeer?
 • Hoe gee 'n mens die “ek-boodskap”?
 • Wat gebeur in jou brein as jy kwaad is?
 • Wat is negatiewe denkpatrone?
 • Hoe werk die ABC Denkplan?
 • Hoe om totaal te ontspan en van negatiewe emosies te herstel?

2. Kreatiewe denke

 • Enige idee is 'n goeie idee!
 • Kreatiewe denktegnieke.
 • Watter negatiewe idees moet 'n mens vermy?
 • Osborne se kreatiewe denkmetode.
 • Hoe leef mens kreatief?
 • Hoe dink mens kreatief? Skryf 'n storie met net ses woorde.
 • Guilford se metode van kreatiewe denke.
 • Torrence se toets vir kreatiwiteit.
 • De Bono se ses hoede – analitiese en kreatiewe metode wat dus toets of jou idees kan werk.

3. Luister

 • Die verskil tussen luister en hoor.
 • Die model vir luister.
 • Lyftaal van luister.
 • Luister oefeninge.

4. Lyftaal

 • Hoeveel inligting word verbaal ingeneem en hoeveel visueel?
 • Hoe lees ons lyftaal?
 • Wat gebeur as woorde en lyftaal verskil?
 • Hoe kommunikeer 'n mens met jou hande, gesig, arms, aanraking, oë, afstand en gebare?

5. Hoe moet 'n goeie PowerPoint aanbieding lyk?

 • In hierdie kursus behandel ons 'n hele reeks belangrike aspekte van 'n goeie PowerPoint aanbieding.

6. Die Onvoorbereide oorredingstoespraak

 • Die doel van jou toespraak.
 • Waar begin 'n mens?
 • Raamwerk van 'n goeie oorredingstoespraak.
 • Hoe doen 'n mens bronverwysings?
 • Hoe om 'n breinkaart te maak?
 • Hoe om verhoogvrees te oorkom?

7. Toesprake vir Juniors

 • Almal kan leer om voor mense te praat.
 • Die tienvinger-metode.
 • Hoe begin en eindig ek?
 • Wat doen 'n mens as jy skaam of bang is?
 • Hoe staan 'n mens as jy 'n toespraak doen?
 • Watter gebare mag jy gebruik as jy 'n toespraak doen?

8. Vriendskapskommunikasie

 • Die unieke jy.
 • Wat op die aarde beteken dit om “waardes” te hê?
 • Hoe hanteer 'n mens 'n boelie?
 • 'n Sosiale-media prekie.
 • Hoe maak mens vriende?
 • Hoe om in 'n groep te werk?
 • Wat is 'n kliek en hoe werk groepsdruk?

9. Hoe om inligting oor te dra

 • Hoe onthou mense wat jy hulle vertel die beste?
 • Hoe gebruik jy lyftaal as jy 'n voorlegging aanbied?
 • Hoe werk vrees?
 • Hoe begin en eindig ek 'n inligtingstoespraak?
 • Gee aandag aan jou visuele hulpmiddels.
 • Hoe bied jy jou praatjie aan?

10. Die belangrikheid van humor in kommunikasie

 • Humor breek grense af
 • Humor word onder pret se dekmantel verdoesel, en so kan jy jou nuwe idees aan jou gehoor oordra
 • Humor behou aandag
 • Humor maak moeilike onderwerpe se skerp hoeke stomp
 • Humor is die taal wat almal kan verstaan
 • 'n Prentjie is 'n duisend woorde werd, maar humor is 'n duisend dollar werd!
2020-fooie_opskrif.png
kantlyn_grafika13.jpg
kantlyn_grafika14.jpg
kantlyn_grafika15.jpg

Die kostestruktuur lyk as volg:

Kwartaalikse kostes

R1300 per kind per kwartaal. Let wel: Ons hef die volle fooi vir kwartaal 4, al is dit 'n kort kwartaal. Ons vra die volle fooi aangesien ons altyd gratis klasse gee in die April en Oktobervakansies, asook op Saterdae en Sondae vanaf 16:00 tot 18:00 vir kinders wat dit benodig.

R2340 vir twee kinders per kwartaal (R1170 x 2). 'n 10% afslag is dus reeds in die bedrag ingesluit.

R3510 vir drie kinders per kwartaal (R1170 x 3). 'n 10% afslag is dus reeds in die bedrag ingesluit.

Fooie is betaalbaar voor elke kwartaal se einde.

U sal slegs aan die einde van die kwartaal 'n WhatsApp ontvang indien u fooie nog uitstaande is. Indien u kind ophou in die middel van 'n kwartaal is u nog steeds aanspreeklik vir die volle kwartaal se fooi.

Sou u wil kan u die betalings in paaiemente oor 12 maande versprei.

Kwartaalikse kostes word in die TJEKREKENING inbetaal.

Filmkursus

Die filmkursus kos ongeveer R1500, en die filmopname kos R500. Finale kostes sal later gekommunikeer word.

Skyneksamens

Skyneksamens kos R100 per kind vir al die items - dus nie per item nie. Dit is betaalbaar op die dag van die eksamen in kontant of in die SPAARREKENING in.

Vakansieklasse

Vakansieklasse is GRATIS! Ons beperk dit egter tot twee lesse per kind sodat almal 'n kans kan kry. Vul asseblief u kind se naam in op die rooster in die Studio.

Pierneefteater Kunstefees

Die Pierneefteater Kunstefees kos R100/item. Items met meer as een kind kos R50 per kind.

Inskrywingsfooie word in die SPAARREKENING inbetaal.

Pretoria Eistedfod, Artistikulta en Centurion Kuntefees

Leerders word vir hierdie feeste op aanvraag ingeskryf, en die kostes sal dus op u inskrywingsvorm aangedui word.

Inskrywingsfooie word in die SPAARREKENING inbetaal.

Kommunikasie Eksamen

Die eksamenfooi word op die dag van die eksamen in KONTANT ontvang. Bring asseblief 'n koevert met R150 met u kind se naam daarop na die Studio.

Mimiekdag

Deelname is vir die kinders gratis. Die toeskouers moet egter R60 per persoon betaal by die Encore Teater.

Kindervideo programme

Die videoprogramme kos R350 per kind per inskrywing. Dit moet voor 1 Oktober 2020 betaal wees. Die inskrywingsgeld dek kostes soos die huur van toerusting, bou van dekor en redigering.

Inskrywingsfooie word in die SPAARREKENING inbetaal.

Interpersoonlike kommunikasie: Leierskap kommunikasie

Die fooie is vanaf R80 per kind, betaalbaar in kontant op die dag van eksaminering. Plaas asseblief die kontant in 'n koevert met u kind se  naam daarop en bring dit na die Studio.

Sweef Drama Afsluiting

Die koste is R150 per deelnemer. Dit is betaalbaar in kontant op die dag, of betaal dit in die SPAARREKENING in.

Nasionale Eksamen: SA Kollege Spraak & Drama Eksamen

Fooie is vanaf R300 tot R700. Die eksaminators word deur die Kollege gestuur. Elke kind kry ‘n sertifikaat.

Inskrywingsfooie word in die SPAARREKENING inbetaal.

Filmkursus

Filmkursus: Ongeveer R1500
Filmopname: R500

Inskrywingsfooie word in die SPAARREKENING inbetaal.

Bankbesonderhede

Celia van den Berg | ABSA Tjekrekening | Takkode 632005 | Rekeningnommer 90-60-65-52-48 | Vir klasgelde
Celia van den Berg | ABSA Spaarrekening | Takkode 632005 | Rekeningnommer 93-47-58-65-52 | Vir Inskrywingsgelde

2020-jaarprogram_opskrif.png
kantlyn_grafika16.jpg

Hieronder volg die jaarprogramme vir onderskeidelik die Laerskool- en Hoërskoolleerders. Onderaan is kaarte na die verskeie venues wat ter sprake is. Ouers word versoek om hierdie programme uit te druk en byderhand te hou. Daar word selde indien ooit van die program afgewyk, maar indien ons aanpassings moet maak vir gebeure buite ons beheer sal ons u deeglik daarvan bewus maak. Neem asseblief kennis van al die gelde wat betaalbaar is. Ons versoek dat alle betalings betyds gemaak sal word.

Hierdie Jaarprogram, asook die vakansierooster, kan onderaan in PDF-formaat afgelaai word.

Jaargroep Aktiwiteit Datum & Tyd Plek Kleredrag Inligting Koste
Laer- en Hoërskool Inskrywings vir 2020 Ons kontak u vanaf 8 Januarie ivm die rooster. Klasse begin Maandag 20 Januarie. Klasse word in klein groepe vir 45min sessies aangebied.
Ons sluit Saterdag 7 November 2020.
DAAR IS ALTYD DRAMAKLAS IN SKOOLKWARTALE BEHALWE AS ONS ANDERS LAAT WEET.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio:
Rietboklaan 58, Monumentpark.
Reël: MAAK ALTYD ALBEI DIE HEKKE TOE VIR VEILIGHEID

Gemaklik vir klas. Vir eksamens: swart dramadrag, hare vas, kaalvoet, geen juwele en geen horlosies

Betaalbaar voor elke kwartaaleinde: Celia van den Berg, ABSA Tjekrekening, Takkode: 632005, Rekeningnommer: 9060655248
U kan dit ook oor 12 maande versprei.
Geen rekeninge
Geen state word gestuur nie. U sal 'n WA kry om u te herrinner indien u nie betaal het nie.
LET WEL: Inskrywingsgelde word in 'n afsonderlike spaarrekening inbetaal: C vd Berg ABSA Spaarrek: 9347586552

Koste per kwartaal: R1300 per 1 kind, R2340 vir 2 kinders (10% afslag reeds ingesluit), R3510 vir 3 kinders (10% afslag reeds ingesluit)
Hoërskool Afronding van Engelse uitspraak Naweek van 22 Februarie Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Gewone klere Mev Dunbar rond die Engelse uitspraak van gedigte af. Die kursus vind Saterdag en Sondagmiddag plaas. Rooster sal nog verskaf word. R70 per deelnemer. Betaalbaar op die dag
Laer- en Hoërskool Skyneksamen  vir afronding van Pierneefteater Kunstefees Datums: In klastyd Vrydag 13 Maart tot Donderdag 19 Maart.
Eksamen is verpligtend vir almal wat aan Kunstefeeste deelneem.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart dramadrag Vriendelike eksamen met wenke as voorbereiding vir komende kunsfees/te. Opgeleide beoordelaars. R100 per kind (alle items ingesluit, ons vra nie per item nie) Betaalbaar op die dag
Laer- en Hoërskool

Gratis Aprilvakansie klasse

‘n Rooster met die vakansieklastye word aan u ge-WhatsApp. U laat weet watter 2 sessies u kind kan bywoon per WA. Finale rooster sal ge-WA word. Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Gewone klere Spesiale klasse vir afronding vir die komende kunstefees. KEN ASSEBLIEF DIE WOORDE! GRATIS!
Laer- en Hoërskool Pierneefteater Kunstefees 2020
Inskrywings sluitingsdatum: 6 Maart 2020
U ontvang ‘n vorm met u kind se items wat ons gekies het einde Januarie. U maak ‘n afskrif van vorm en stuur getekende vorm terug met inskrywingsgelde.
Die fees vind plaas tussen 14 April en 11 Mei. Daar is klas tydens die fees.
Monumentpark Wes NG-Kerk in Steenloperstraat, Monumentpark X2
Hoërskool: Menlopark Hoërskool
Swart dramadrag, maar monoloë en samesprake in kostuum Deelname aan Afrikaanse en Engelse items. Ons behoort die Pierneeffeesprogram voor die April vakansie, met u kind se spesifieke tye, aan u te gee. Koste per item is: R100. Items met meer as een kind: R50 per kind.
Betaal asb in die Spaarrekening in.
Laer- en Hoërskool Pretoria Eisteddfod: 8 Mei tot begin Junie
 • HIERDIE FEESDEELNAME IS NET OP AANVRAAG.
 • U ONTVANG ‘N VORM WAAROP U AANDUI VIR WATTER ITEMS U INSKRYF (NET PIERNEEFFEES ITEMS!!!)
 • STUUR DIE VORM VOOR AFSLUITINGSDATUM TERUG AAN EPOSADRES WAT AANGEDUI WORD
 • BETAAL GELDE IN SPESIALE REKENING SOOS AANGEDUI
Gee asseblief reeds in JANUARIE kennis as u u kind wil inskryf by een van hierdie feeste. Swart Dramadrag vir alle items behalwe monoloë en samesprake in kostuum
 • Leerders se Pierneeffees items word ingeskryf by ander feeste.
 • Indiepte afrigting KAN NIE ook hiervoor aangebied word nie.
 • Afronding word met plesier een maal herhaal.

U sal die feesfooie op u inskrywingsvorm sien. Betaal die gelde in die Spaarrekening in
Artisticulta: Tussen April en Oktober
Centurion Kunstefees: Hele Augustus
Laerskool Kommunikasie Eksamen Ons werk vanaf 11 Mei vir die kommunikasie eksamen.

Eksamendatums: Donderdag 2 Augustus tot Woensdag 8 Augustus: Ons probeer so na as moontlik aan klastye hou.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart Dramadrag Graad R, 1 en 2 doen ‘n PowerPointtoespraak wat ons verskaf en onvoorbereide verhaalkuns.
Graad 3 tot 7 doen Powerpoint wat ons verskaf en onvoorbereide toespraak
‘n Opgeleide beoordelaar doen die eksaminering
Eksamenfooi word op die dag van die eksamen in KONTANT ontvang. Bring asb ‘n koevert met R150 met u kind se naam na die studio.
Laerskool Mimiekdag Ons werk vanaf 11 Mei ook aan ‘n groepsmimiek item.
Mimiekkonsert sal op Saterdag 29 Augustus in sessies plaasvind en die rooster sal aan u ge-WA word.
Venue: Encore Teater in Hatfield
Encore Teater Kostuums of swart Dramadrag soos wat die item benodig Hierdie afdeling is baie gewild by die kinders omdat dit hul bewustheid van lyftaal en hul kreatiewe vermoëns verbeter. Mimiekdagfooi:
Deelnemers gratis.
Toeskouers betaal R60 per persoon by die teater
Laerskool Digitale video demonstrasie.
VIR VOORBEELDE: Teken in op die video menu van die webblad. Kry die gebruikernaam en wagwoord by die Studio
Ons oefen vanaf 31 Augustus tot einde September aan hierdie groepsitem.

Die opnames vind plaas na die Oktobervakansie: Dinsdag 6 tot Maandag 19 Oktober. ‘n Rooster sal aan u ge-WA word.
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Daar sal kostuums gedra word vir elke programtema. Inligting sal later verskaf word. Die geleentheid leer kinders om digitale kreatiewe werk te skep deur visueel te dink, hoe om voor ‘n kamera op te tree en hoe om inligting oor te dra. Elke program bestaan uit ‘n “arts and crafts” demonstrasie. Elke kind werk in ‘n groep. Ons verskaf die teks. R350 per kind betaalbaar voor 1 Oktober in SPAARREK. Die inskrywingsgeld dek kostes soos die huur vantoerusting, bou van dekor, en redigering.
Laerskool Interpersoonlike kommunikasie:
Leierskap-kommunikasie
26 Oktober tot 6 November Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Gewone klere ‘n Kundige persoon in Opvoedkundige Sielkunde sal die deelnemers assesseer. R80 per leerder betaal op die dag in kontant.
Laerskool Sweef Drama afsluiting Saterdag 7 November. Ons deel die kinders in sessies op sodat almal die geleentheid kan bywoon NG Monumentpark-Wes: LAPA Gewone klere Ons reël ‘n kunstenaar om ‘n vertoning of werkswinkel te kom aanbied. Verversings is in die prys ingesluit. R150 per deelnemer.
Hoërskool

NASIONALE EKSAMEN:

SA KOLLEGE SPRAAK EN DRAMA Eksamen
Afrikaanse eksamen: Saterdag 24 en Sondag 25 Oktober
Engelse eksamen Saterdag 31 Okt en Sondag 1 November
Sweef Kommunikasie- en Dramastudio Swart Dramadrag Eksamen afdelings:

Inligtingstoespraak op PowerPoint
Mondelingse vrae oor ‘n goeie boek
Onvoorbereide voorlesing uit die boek
Onvoorbereide toespraak
Drama program om ‘n tema (enkel of in groep)
*Die finale kwalifikasie kan by die deelnemer se CV gevoeg word
Fooie is vanaf R300 tot R700. Die eksaminators word deur die Kollege gestuur. Elke kind kry ‘n sertifikaat
Hoërskool FILMKURSUS BY LELIA ETSEBETH
FILMTONEEL: SELF GESKEP DEUR LEERDERS
OPNAME BY STUDIO
Hierdie twee afdelings gaan met die leerders bespreek word en sal gereël word na gelang van belangstelling.     Ons wil graag vir die Sweef Dramastudio se Hoërskoolleerders blootstel aan filmwerk op ‘n klein skaal indien hul belangstel. Filmkursus: Ongeveer R1500

Filmopname: R500

Kaart na Pierneefteater

kantlyn_grafika17.jpg

Kaart na Monumentpark NG-Kerk

kantlyn_grafika18.jpg

Kaart na Monumentpark-Wes NG-Kerk

kantlyn_grafika19.jpg

Kaart na Rockwood Teater

kantlyn_grafika10.jpg

Laai die Jaarprogram en Vakansierooster hier af!